Notice: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /home/idinsuri/domains/arzyabip.com/public_html/wp-config.php on line 79
TPA - ایرانیان پوشش

ایرانیان پوشش

TPA

شرکت ارزیابان خسارت و ریسک ایرانیان پوشش در حوزه بازرسی و نظارت بعنوان THIRD PARTY AUTHORITY برای بهبود کیفیت در حین استفاده ، وهمچنین کاهش تعداد خطا و سوءاستفادهای احتمالی، بطور دقیق نقاط ضعف فنی و فیزیکی در پروژها برای کارفرما انجام می دهد یکی از این خدمات برای شرکت های بیمه است که خسارت را به ارزیاب خسارت حقیقی یا حقوقی برون سپاری کرده است با اخذ قرارداد با ایرانیان پوشش بعنوان TPA (شخص سوم ) بر قرارداد نظارت می کند. یا بیمه گذاران حقوقی برای راست آزمای برآورد خسارت و تعیین تشخیص تعهد بیمه گر در قرارداد بیمه ای از خدمات این شرکت بزرگ ارزیابی استفاده می کنند .